„Mediacentar“ Sarajevo: Konkurs za konsultanta/icu za evaluaciju projekta

24 sep
Rok prijave 30.09.2016

Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar“ Sarajevo (FMC)
traži Konsultanta/icu za evaluaciju projekta
„Jednakost za sve: Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije“

Jednakost za sve: Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije je 4-godišnji program koji ima za cilj prevenciju i borbu protiv diskriminacije u BiH kroz promociju aktivnog učešća NVO i građana u antidiskriminacijskim aktivnostima. Više o programu možete pogledati na www.diskriminacija.ba.

Nakon dvije godine implementacije programa, tražimo evaluatora/evaluatoricu za procjenu:

 • Ispunjenja planiranih rezultata projekta, definisanih u projektnim dokumentima, kao i dugoročnih i kratkoročnih ciljeva programa;
 • Da li su, i u kojoj mjeri, projektni rezultati doprli do ciljnih grupa programa, te identifikovanih ključnih aktera;
 • Efikasnosti uspostavljenih mehanizama i procedura za upravljanje programom, te ispunjenjem definisanih rezultata.

Obaveze evaluatora/ice su sljedeće:

 • Razvoj metodološkog okvira i pregled svih relevatnih dokumenata
 • Intervjui sa (uključujući i terenske posjete) implementatorima projekta, partnerskim organizacijama, identifikovanim ciljnim grupama i ključnim akterima
 • Izrada evaluacijskog izvještaja i seta preporuka za implementaciju programa u naredne dvije godine, na engleskom jeziku
 • U izradi izvještaja, evaluator/ica je obavezan/a da konsultuje sve relevantne izvore informacija (dokumentacija projekta, matrica za monitoring i evaluaciju projekta, izvještaje o implementaciji programskih aktivnosti, i sl.)
 • Da blisko sarađuje sa menadžmentom projekta, partnerskim organizacijama, ciljnim grupama i ključnim akterima.

Više informacija o metodologiji rada nalazi se u detaljnom opisu posla ovdje.

Ko se može prijaviti?
Izbor evaluatora/ice će se vršiti na osnovu sljedećih kriterija:

 • Univerzitetska diploma iz oblasti društvenih nauka
 • Najmanje 5 godina iskustva u civilnom društvu, oblasti ljudskih prava ili sličnih oblasti
 • Poznavanje i iskustvo u evaluacijama projekata (posjedovanje direktnog iskustva u izradi internih ili eksternih evaluacija na najmanje 5 projekata)
 • Odlično poznavanje engleskog i BHS jezika

Svi/e zainteresovani/e moraju poslati CV koji jasno demonstrira sve tražene kvalifikacije. Molimo vas da, uz CV, pošaljete i listu od najmanje 5 projekata na kojima ste bili angažovani kao evaluator/ica. Informacije za svaki projekat moraju da uključuju: puni naziv projekta, vremenski okvir projekta, budžet, kontakt osobu i kratak opis vaših obaveza i dužnosti na projektu.

Pored CV-a, sve prijave trebaju da sadrže i finansijsku ponudu baziranu na cijeni pojedinačnog dana rada konsultanta/ice. Cijena pojedinačnog dana rada treba da uključuje i sve eventualne direktne troškove angažamana kao što su troškovi putovanja, dnevnica ili smještaja. Izražena cijena po danu treba biti neto cijena, jer će FMC posebno obračunati i snositi troškove pripadajućih poreza za angažman konsultanta/ice u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Vremenski okvir
Angažman obuhvata 19 radnih dana u periodu od 10. oktobra 2016. – 30. novembra 2016. godine.

Sve terenske posjete i intervjue organizuje i radi sam evaluator/ica. FMC će obezbjediti sve kontakte i ukoliko je potrebno dati odgovarajućuju podršku. Lokacije terenskih posjeta će se definisati na osnovu konačnog metodološkog okvira koji se razvije, ali će najvjerovatnije uključiti Mostar, Tuzlu, Banja Luku, Bijeljinu i Zenicu.

Prijavljivanje
Konkurs je otvoren do 30. septembra 2016. Svi/e zainteresovani/e kandidati/kinje mogu poslati traženu dokumentaciju na email adresu [email protected]. Samo potpune prijave poslate u roku biti će uzete u razmatranje. Za više informacija o programu, posjetite stranicu www.diskriminacija.ba.

 

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin