KONZUM: Konkurs za dodatnu edukaciju

28 mar
Rok prijave 31.03.2016

Predmet konkursa: 

Dodjela 6 poticaja za nezaposlene žene radi pohađanja edukacije iz oblasti samoodrživih zanata (krojačica, kozmetičarka, frizerka i sl.),ali i potrebnu opremu za rad, u iznosu od po 2.000 KM, a u cilju poticanja samozapošljavanja odabranih kandidatkinja tj. započinjanja obavljanja vlastitog bizniza u navedenim oblastima

Pravo učešća:

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti sve nezaposlene žene do 35 godina starosti koje su prijavljene na BIRO-u i koje imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini

Sadržaj prijave na konkurs:

Zainteresovane kandidatkinje su dužne priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Prijavu za učešće na konkursu
  • Motivacijsko pismo (Esej o opravdanosti dodjele poticaja za vlastito samozapošljavanje)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o nezaposlenosti
  • Uvjerenje CIPS-a (ne starije od mjesec dana)
  • Kopiju lične karte
  • Izjavu o socijalnom statusu (visini primanja po članu domaćinstva) i kućnu listu
  • Potvrdu o zaposlenosti/penziji/školovanju drugih članova domaćinstva ili uvjerenje o nezaposlenosti

Rok za podnošenje prijave:

Konkurs ostaje otvoren do 31.03.2016. godine. Prijave se predaju u elektronskoj formi na http://www.konzum.co.ba/Mjesec-Zene-u-Konzumu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u obzir.

Kriteriji prilikom odlučivanja o dodjeli poticaja:

Kvalitet prijave i motivacijskog pisma 1-5 bodova

Dužina trajanja nezaposlenosti 1-5 bodova
Do 1 godine na BIRO-u – 1 boda
Od 1-3 godine na BIRO-u – 2 boda
Od 3-4 godine na BIRO-u – 3 boda
Od 4-5godine na BIRO-u – 4 boda
Više od 5 godina na BIRO-u – 5 bodova

Visina primanja po članu domaćinstva 1-5 bodova
Primanja 1.000 KM i više – 1 bod
Primanja od 800 KM – 900 KM – 2 boda
Primanja 500 KM – 800 KM – 3 boda
Primanja 300 KM – 500 KM – 4 boda
Primanja 300 KM i manje – 5 bodova

Broj djece u domaćinstvu 1-5 bodova
1 dijete u domaćinstvu – 1 bod
2 djece – 2 boda
3 djece – 3 boda
4 djece – 4 boda
Više od 5 djece – 5 bodova

Način odlučivanja o dodjeli poticaja

Dodjela poticaja će izvršiti stručni tim koji će sačinjavati 4 člana imenovana od strane Uprave „KONZUM“ d.o.o. Sarajevo i isti će izvršiti bodovanje pristiglih prijava u skladu sa unaprijed utvrđenim kriterijima iz tačke 4. ovog konkursa, kako bi se izbjegla bilo kakva diskriminacija odnosno preferiranje pojedinih kandidatkinja. Stručni tim će utvrditi broj bodova za svaku kandidatkinju i napraviti rang listu kandidatkinja. U slučaju postojanja većeg broja kandidatkinja sa istim brojem bodova nego što je broj poticaja, Stručni tim će sa svakim kandidatom obaviti razgovor i na osnovu istog donijeti konačnu odluku.

Obavijest o rezultatima konkursa

Sa odabranim kandidatkinjama će se zaključiti ugovor o kojim će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana. Rezultati konkursa će biti objavljeni 15.04.2016. godine na http://www.konzum.co.ba/Mjesec-Zene-u-Konzumu. Uručenje poticaja za edukaciju će biti realizirano 16.05.2016. godine u 12 sati u Upravnoj zgradi Konzuma.

„KONZUM“ d.o.o. Sarajevo zadržava pravo da dodijeli više ili manje poticaja od predviđenog broja

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin