Konkurs za upis druge generacije polaznica/ka Feminističke škole Žarana Papić

20 feb
Rok prijave 04.03.2016

Sarajevski otvoreni centar je 2015. godine, kroz Feminističku školu, nastavio ženskostudijski program Žarana Papić, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama, kao prvi studij o ženama u Bosni i Hercegovini.

O školi: Ove godine Feministička škola Žarana Papić nudi akademsko-aktivistički obrazovni program, čiji je cilj da kroz četiri teorijsko-praktična modula pruži feminističko obrazovanje o praksama, teorijama i konceptima potrebnim za stručno i kritičko javno djelovanje u domaćim, međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Škola se sastoji od dva obavezna teorijsko-praktična modula i dva izborna modula, koju će polaznice/i slušati od aprila do juna.  Na jesen 2016. godine planirano je osnivanje alumni zajednice prve i druge završene generacije Feminističke škole.

Predavačice/predavači i moduli: Predavačko osoblje čine profesori/ce različitih naučnih oblasti, aktivisti/kinje, te predstavnici/e institucija. Prvi obavezni modul je Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija, dok je drugi obavezni modul Država, zakon i ravnopravnost. Uz ova dva obavezna modula, polaznice/ci će imati priliku da izaberu još jedan modul koji žele da slušaju. Izborni moduli su –Ravnopravnost spolova i javne politike (koji će biti usmejren na praktični rad) i Kultura, ideologija, etika(koji će biti usmjeren na teorijska znanja). Seminar, koji će se realizovati u drugoj polovini godine, ticat će se zagovaranja i aktivizma kroz feminističku intervenciju u javnom prostoru ili zagovaračku akciju.

Postupak prijave: Na Školu se mogu prijaviti sve punoljetne osobe koje žive u Bosni i Hercegovini i koje su zainteresovane za sticanje novih znanja i razvijanje kritičkog promišljanja koje će im pomoći da potiču društvene promjene, kroz zagovaračke aktivnosti, aktivističke akcije, ili različite vrste naučnih i umjetničkih radova. Podjednako su dobrodošle studentice/i humanističkih, društvenih, tehničkih, prirodnih nauka ili umjetničkih fakulteta, kao i one osobe koje ne studiraju. Dobrodošle su i osobe koje razvijaju poslovne karijere u svojoj struci, rade u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva, ili ne rade nigdje.

Napominjemo da Škola ne može da snosi troškove putovanja i smještaja. Prijava za Školu se vrši preko e-maila, u kojem osobe prilažu CV i pismo motivacije (esejskog tipa, do 250 riječi). Od kandidatkinja/kandidata se očekuje visok stepen motiviranosti za Školu i znanje engleskog jezika. Osobe koje uđu u uži izbor, biće pozvane na intervju sredinom marta.

Izvođenje nastave:

Nastava se izvodi na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku. Nastava će se izvoditi od aprila do juna (11 sedmica), jednom sedmično (utorkom) po tri sata, od 17:30 do 20:30. Ponekad će se dešavati da se nastava održava subotom umjesto utorkom. Očekuje se da polaznice/i prisustvuju na minimalno 75% časova. U okviru svakog modula polaznice/i će imati radne zadatke – čitanje tekstova i priprema za predavanje, pisanje završnog eseja u oviru jednog od modula, kao i realizacija grupnih radova, koji ne moraju nužno biti u pisanoj formi (umjetnički rad, istraživanje, javni događaj, zagovaračka akcija). Mjesto izvođenja nastave je prostor Sarajevskog otvorenog centra, adresa: Čekaluša 16, Sarajevo.

Po završetku pohađanja Škole, sve osobe koje zadovolje kriterije, dobiće potvrdu o učešću, a najzainteresovanije osobe će biti pozvane da rade sa Sarajevskim otvorenim centrom i drugim organizacijama na zagovaranju za teme koje se tiču prava žena, manjinskih i marginaliziranih grupa u BiH.

Rok za prijavu:  04. mart 2016. 

Prijave se šalju mailom na adrese [email protected] i [email protected]. Zainteresovane osobe, takođe, mogu dobiti sve dodatne informacije o Školi putem ovih e-mailova ili preko telefona 033/551 000. Više o prošlogodišnjoj Feminističkoj školi, kao i uopšte o aktivnostima Sarajevskog otvorenog centra, potražite na www.soc.ba.

 Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

(Visited 6 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments