Konkurs za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2018/2019. godinu

25 okt
Rok prijave 03.11.2018

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 81. Satatuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/09 i 2/17), člana 9. i 14. Odluke o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 6/17), Odluke o stipendiranju učenika i studenata sa područja Općine Novi Grad („Službene novine Kantona Sarajevo“broj 34/01), Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata sa područja Općine Novi Grad Sarajevo, broj 02/06-05-20690/17 od 30.10.2017. godine, a na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu i sport broj: 02/06-05-20576/18 od 12.10.2018. godine, Općinski načelnik raspisuje:

K O N K U R S za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2018./2019. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici javnih ustanova srednjih škola i redovni studenti javnih visokoškolskih ustanova na području BiH, koji ne obnavljaju godinu, a koji su u prethodnoj školskoj godini imali uspjeh u školi, odnosno fakultetu/visokoškolskoj ustanovi i to:

 • učenici prvog razreda srednjih škola prosječnu ocjenu najmanje 4,5 iz zvršnog razreda osnovne škola,
 • učenici srednjih škola prosječnu ocjenu najmanje 4,5,
 • studenti I godine fakulteta /visokoškolske ustanove prosječnu ocjenu najmanje 4,5 iz završnog razreda srednje škole,
 • studenti II, III, IV,V i VI godine fakulteta/visokoškolske ustanove prosječnu ocjenu najmanje 8,00 svih položenih ispita,
 • Studenti I i II godine drugog ciklusa visokog obrazovanja po Bolonjskom procesu prosječnu ocjenu najmanje 8,00 svih položenih ispita iz prvog i drugog ciklusa, a do navršenih 26 godina starosti;

Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje imaju učenici i studenti koji imaju prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo, a koji ne koriste stipendiju po drugom osnovu i čija primanja po članu domaćinstva ne prelaze 450,00KM

Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu i isplaćivat će se za 10 mjeseci (septembar – juni) iz namjenski predviđenih budžetskih sredstava, a po strukturi kako slijedi:

 • cca 50 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se studentima
 • cca 35 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se učenicima srednjih škola
 • cca 15 % od ukupnih sredstava dodjeljivat će se učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja.

Visina mjesečne stipendije iznosi:

– za učenike srednjih škola …………………………….. 75 KM

– za studente ……………………………………………. 100 KM

Stipendija Općine Novi Grad Sarajevo može se dodijeliti samo jednom učeniku ili studentu iz iste porodice.

Ugovorna obaveza stipendiste je da se volonterski angažira na poziv Općine u projektima od javnog značaja za lokalnu zajednicu.

Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti sljedeća dokumenta (original ili ovjerene fotokopije):

 • prijavu na Konkurs sa tačnom adresom, brojem kontakt telefona i ostalim traženim podacima (obrasci prijava na konkurs za srednje škole, I godine studija i ostale godine studija nalaze se na info punktu Općine i na web stranici Općine www.novigradsarajevo.ba )
 • svjedočanstvo prethodno završenog razreda za učenike i studente I godine studija, a za ostale studente potvrdu sa fakulteta/visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena,
 • potvrdu o upisu u /19. školsku godinu,
 • za učenike i studente I godine studija dokaz o postignutim rezultatima u prethodnoj školskoj godini na takmičenjima općinskog, kantonalnog, entitetskog, državnog i međunarodnog nivoa iz obrazovnih predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja,
 • izjavu da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • kućnu listu izvađenu u Općini Novi Grad Sarajevo,
 • za sve punoljetne članove domaćinstva dokaz o primanjima ili drugom statusu (studenti, nezaposleni, penzioneri i sl.)
 • NA UVID – prijavnicu mjesta prebivališta ne stariju od 30 dana

Kada prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati onaj kandidat čija su primanja po članu domaćinstva niža.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumenta se ne vraćaju.

Konkurs ostaje otvoren do 3. novembra 2018. godine.

Prijave na konkurs za dodjelu stipendija Općine Novi Grad Sarajevo se predaju na šalteru Općine, Bulevar Meše Selimovića 97, sa naznakom : “Prijava za stipendije”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu i sport Općine Novi Grad Sarajevo (soba 409) ili putem e-maila [email protected]

PRIJAVA NA KONKURS ZA STIPENDIJU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2018./2019. GODINU ZA JU SREDNJE ŠKOLE

PRIJAVA NA KONKURS ZA STIPENDIJU OPĆINE  NOVI GRAD SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2018./2019. GODINU ZA PRVU GODINU STUDIJA

PRIJAVA NA KONKURS ZA STIPENDIJU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2018./2019. GODINU Z A S T U D E N T E

PRIJAVA NA KONKURS ZA STIPENDIJU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2018./2019. GODINU ZA STUDENTE I i II GODINE DRUGOG CIKLUSA PO BOLONJSKOM PROCESU

(Visited 1.200 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments