Konkurs za stipendije redovnim učenicima/ama srednjih škola i studenata romske nacionalne manjine u BiH

20 jun
Rok prijave 23.09.2016

Konkurs Udruženja ”OGBIH” za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studenata romske nacionalne manjine
u Bosni i Hercegovini u školskoj/akademskoj 2016/2017. godini

Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:

-da su državljani Bosne i Hercegovine,
-da imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini,
– da su redovni učenici srednje škole/studenti fakulteta u BiH
-da ne primaju stipendiju po drugom osnovu
-da ne obnavljaju razred/godinu.

Stipendija se dodjeljuje iz granta Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.

Stipendija se za 100 učenika srednjih škola i 15 studenata dodjeljuje se na period od 10 mjeseci u školskoj 2016/2017. godini.

Stipendija iznosi 100,00 konvertibilnih maraka mjesečno.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti sljedeće dokumente:

* Uvjerenje o upisu u školu/fakultet u školskoj/akademskoj 2016/2017. godini (original) za učenike srednjih škola i studente na fakultetima

* Svjedočanstvo o završenom razredu u školskoj 2015/2016. godini (ovjerena kopija) za učenike srednjih škola

* Svjedočanstvo o završnom razredu srednje škole u školskoj 2015/2016. godini (ovjerena kopija) za studente prve godine studija

* Uvjerenje o prosjeku ocjena iz akademske 2015/2016. godine za studente druge i narednih godina studija

* Prijava prebivališta (CIPS – ne starija od 30 dana)

* Kućna lista (izjava ovjerena u općini)

* Izjava da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu ovjerena u općini/mjesnoj zajednici (za maloljetne potpisuje roditelj/staratelj)

* Dokazi o ekonomsko-socijalnom statusu domaćinstva:
– za zaposlene članove domaćinstva – potvrda o mjesečnim primanjima (original)
– za penzionere članove domaćinstva – ček od posljednje penzije (kopija),
– za nezaposlene članove domaćinstva – uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje (original)
– za korisnike socijalne pomoći – uvjerenje Centra za socijalni rad (original)
– za kandidate čije domaćinstvo vodi samohrani roditelj – uvjerenje od općine (original),
– za kandidate gdje se u domaćinstvu redovno školuje više djece – uvjerenje od škole/fakulteta za svako dijete u školskoj 2016/2017. godini (original).

Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjeljivanje stipendije korisnicima romske nacionalne manjine o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.

Prednost u dodjeli stipendije, pored kriterija iz pravilnika, imaju korisnici stipendije iz školske 2015/2016. godine koji su sa uspjehom završili razred/godinu i koji su na vrijeme upisani u naredni razred/godinu u školskoj 2016/2017. godini.

U slučajevima kada iz jedne porodice ima više kandidata stipendija će se dodijeliti jednom kandidatu.

Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu: Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava na konkurs – ne otvaraj“.

Konkurs, nakon objavljivanja na stranici za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 23.09.2016. godine, a za studente do 10.10.2016. godine.

Obrazac prijave na konkurs potražiti ovdje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin