Konkurs za prijem studenata za obuku i funkciju internih auditora EFSA

26 sep
Rok prijave 14.10.2016

Jedan od osnovnih zahtjeva na Konvenciji (Luxembourg Student Declaration) održanoj u organizaciji Europske unije studenata (European Student Union ESU/ESIB) jeste veće uključivanje studenata u procese internog i eksternog osiguranja kvaliteta. Ekonomski fakultet, svjestan značaja pradenja europskih i svjetskih trendova u visokom obrazovanju, ved petu godinu pruža priliku studentima da daju svoj doprinos kroz aktivno učešće u
procesima osiguranja i upravljanja kvalitetom.

Uvjeti:
─ Student I ciklusa studija (II i III godina) ili student II ciklusa Master studija (I godina)
─ Tehničke vještine (MS Office)
─ Dobro poznavanje engleskog jezika.

Kandidati dostavljaju:
─ Kratku biografiju i Motivaciono pismo (max 250 riječi).
Prijave se dostavljaju na email adresu Rukovodioca Ureda za kvalitet ([email protected]) sa naznakom „Konkurs za internog auditora“.

Prijave se mogu dostaviti do 14. 10. 2016. godine do 12:00 sati.

Kriteriji za selekciju: prosječna ocjena u toku studija, znanje stranih jezika.

Selekcija kandidata de biti završena istog dana, a kandidati de putem emaila biti obaviješteni o rezultatima odabira. Kandidati koji budu prihvadeni de u mailu dobiti i program edukacije.

Odabrani kandidati prodi de kroz dvodnevnu obuku i ispit, koja de ih pripremiti za odabrane funkcije unutar sistema osiguranja i upravljanja kvalitetom. Studenti de kontinuirano učestvovati u radu QM –a i biti izabrani na period od godinu dana (novembar 2016. – novembar 2017. godine).

Audit je nezavisna ocjena kvalitete i osnovni način prikupljanja informacija o sistemu kvalitete na Fakultetu.

Kandidati de biti angažirani unutar slijededih oblasti:
─ Audit sistema kvalitete;
─ Audit procesa;
─ Audit usluga.

Da bi postao interni auditor kandidat mora ispuniti kvalifikacijske kriterije ISO 19011:2011. Također, interni auditori moraju zadovoljiti pet osnovnih principa na kojima mora počivati svaki audit i svako auditiranje: etički pristup; korektna/ fer provedba; obaveza profesionalnog pristupa; nezavisnost i dokazi.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin