Konkurs za kreiranje idejnog rješenje znaka / logotipa Deska Kreativne Evrope u Bosni i Hercegovini

27 okt
Rok prijave 06.11.2015

Desk Kreativne Evrope BiH je koordinaciono tijelo za pružanje informacija o programu finansiranja za kulturu i audiovizuelni sektor od strane Evropske Unije pod nazivom „Kreativna Evropa 2014-­‐2020“1.

Desk Kreativne Evrope BiH je mjesto na kojem se kulturni i audiovizuelni sektor iz BiH povezuje sa kolegama  iz  cijele  Evrope,  i  na  taj  način  kreira  projekte  i  ostvaruje partnerstva  neophodna  za prijavljivanje na program „Kreativna Evropa 2014-­‐2010“.

Program  „Kreativna  Evropa  2014-­‐2020“  ima  dva  osnovna  potprograma  –  KULTURA za  finansiranje projekata iz oblasti kulture i MEDIA za finansiranje projekata u audiovizuelnom sektoru.

Zadaci Deska Kreativne Evrope BiH su:

-­‐ promocija programa „Kreativna Evropa 2014-­‐2020“ u Bosni i Hercegovini;

-­‐   asistencija kulturnom i audiovizuelnom sektoru u BiH prilikom prijavljivanja na program „Kreativna Evropa 2014-­‐2020“;

-­‐  poticanje  međunarodne  saradnje  između  stručnjaka,  organizacija  i  institucija,  platformi  i  mreža  u kulturnom i audiovizuelnom sektoru;

-­‐ podrška Evropskoj komisiji kroz pružanje podataka u vezi kulturnog i audiovizuelnog sektora u BiH;

-­‐ podrška Evropskoj komisiji pri distribuciji rezultata programa „Kreativna Evropa 2014-­‐2020“;

-­‐  učestvovanje  na  događajima  relevantnim  za  program  Kreativna  Evropa  (konferencije,  seminari, promotivni događaji);

-­‐  s  ciljem  obezbjeđivanja  vidljivosti  programa,  Desk  Kreativne  Evrope  BiH  organizuje  radionice,  info dane, seminare, konferencije.

ZNAK / LOGOTIP Projektni zadatak  

Cilj izrade znaka / logotipa je stvaranje prepoznatljivosti Deska Kreativna Evropa Bosne i Hercegovine.  Znak   /   logotip   Deska   Kreativna   Evropa   BiH   treba   da   bude originalan,   jedinstven   i   vizuelno prepoznatljiv.

Idejno  rješenje  treba  sadržavati  grafički  i  tekstualni  dio  (latinična  i  ćirilična  verzija). Tekstualni  dio mora glasiti Desk Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina.

Prijavljeni rad treba sadržavati:

1) grafičko rješenje za znak / logotip Deska Kreativna Evropa Bosne i Hercegovine;

2) prateće tekstualno obrazloženje predloženog idejnog rješenja (najviše do jedne kartice);

3) izvedene oblike znaka / logotipa za potprograme KULTURA i MEDIA;

4) primjere primjene znaka / logotipa na promotivne predmete (bedž, roll-­‐up banner, ceker, majica, olovka, šolja, USB, vizit kartica, memorandum, rokovnik i sl.).

ŽIRI

Ocjenjivanje pristiglih radova vršit će stručna komisija i predstavnici Deska Kreativne Evrope BiH.

KRITERIJI

Žiri će odabrati najbolje rješenje na osnovu sljedećih kriterija:

1) razvijenost koncepta – stepen idejnog rješenja ;

2) stepen kreativnosti;

3)  tehnološka  izvodljivost  –  predložena  rješenja  treba  da  budu  izvodljiva  poznatim  i  uobičajenim metodama i postupcima, sa standardnom tehničkom opremom koja se može naći na tržištu;

4) estetika – u kojoj mjeri vizuelna komponenta prijedloga doprinosi samoj ideji Programa Kreativna Evropa.

NAGRADA

Rad sa najviše bodova biće izabran za realizaciju,  a autor će biti nagrađen  novčanom nagradom  u iznosu od 1000 KM.

Nakon   izbora,   autor   nagrađenog   rješenja   će   imati   obavezu   da   rješenje   aplicira na   izabrane promotivne materijale i kreira njihovu pripremu za štampu.

PRAVILA KONKURSA

1) Idejno rješenje mora biti originalno;

2) Žiri zadržava pravo da ne prihvati niti jedno od ponuđenih prijedloga;

3) Žiri zadržava pravo da ne obrazlaže donijetu odluku.

ROKOVI

Idejno rješenje znaka / logotipa i vizuelnog identiteta treba poslati u elektronskom formatu najkasnije do petka 6. 11. 2015. na adresu  [email protected]  uz naznaku „KONKURS ZA ZNAK DESKA KREATIVNE EVROPE BIH“.

Aplikacija mora sadržavati:

1) kompletnu digitalnu prezentaciju prijavljenog rada u PDF formatu;

2) kratku/e biografiju/e autora/ica;

3) kratki profil podnosioca prijedloga (u slučaju da je riječ o pravnom licu).

Rezultati konkursa će biti objavljeni na web stranici  www.kreativnaevropa.ba  do 10. 11. 2015.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja u vezi s ovim konkursom, možete se obratiti Ines Bulajić na e-­‐mail adresu:  [email protected].

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin