Konkurs Općine Centar za stipendiranje učenika i studenata u otežanim uslovima života

22 nov
Rok prijave 05.12.2017

Načelnik Općine Centar raspisuje konkurs za stipendiranje učenika i studenata koji se školuju u otežanim uslovima života u školskoj/akademskoj 2017/2018. godini.

Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti koji se nalaze na redovnom školovanju u srednjim i visokoškolskim ustanovama, a imaju prebivalište na području općine Centar Sarajevo u neprekidnom trajanju od tri godine do dana podnošenja prijave i to:

 • učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom od 3,5, a učenici prvog razreda srednje škole koji su u toku osnovnog obrazovanja, odnosno od šestog do devetog razreda, stekli prosjek ocjena 4,0;
 • redovni studenti I i II ciklusa studija, koji prvi put upisuju tekuću akademsku, godinu sa prosjekom ocjena od najmanje 7,0;

Stipendije za učenike/studente dodjeljivat će se na osnovu broja bodova koji se utvrđuju za svakog prijavljenog kandidata prema slijedećim kriterijima:

 • bodovi po osnovu rezultata u učenju,
 • bodovi po osnovu niskog porodičnog standarda,
 • bodovi po osnovu otežanih uslova života
 • bodovi po osnovu otežanih uslova života koji su nastali kao posljedica rata
 • bodovi po drugim osnovama

Uz prijavu je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje navedenih kriterija (original ili ovjerenu kopiju):

 • svjedočanstvo o uspjehu u prethodnoj školskoj godini, a za učenike I razreda srednje škole svjedočanstvo o završenom IX razredu i uvjerenje o prosjeku ocjena za VI,VII i VIII razred;
 • uvjerenje o prosjeku ocjena u prethodnoj akademskoj godini, a za studente I godine svjedočanstvo završnog razreda srednje škole;
 • potvrda o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu;
 • kućnu listu o broju članova zajedničkog domaćinstva,
  dokaz o ličnim primanjima istih: zaposleni-platnu listu ili potvrdu o visini plaće za posljednji mjesec; penzioneri posljednji ček; uvjerenje o primanjima po osnovu boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata; nezaposleni- potvrdu Zavoda za zapošljavanja, a ako nisu prijavljeni kod Zavoda, uvjerenje Federalnog zavoda PIO/MIO da nisu na evidenciji; potvrdu o redovnom školovanju člana porodice, odnosno rodni list za predškolsko dijete;
 • za sve punoljetne članove uvjerenje porezne uprave o prihodima ostvarenim po osnovu poljoprivredne djelatnosti, imovinskih i autorskih prava, privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti te dopunskih djelatnosti (obavezno za sve kandidate).
  dokaz da je učenik/student:
  – bez jednog ili oba roditelja,
  – čiji je jedan ili oba roditelja neratni invalidi,
  – sa invaliditetom,
  – korisnik dječjeg dodatka;
  dokaz da je učenik ili student čiji je jedan ili oba roditelja:
  – poginuo kao pripadnik OS BiH,
  – ratni vojni invalid (sa naznačenim stepenom invalidnosti)
  – bio pripadnik OS RBiH
  Izjava da je kandidat pripadnik romske populacije (ovjerena kod nadležnog općinskog organa);
  Izjava da učenik/student ne prima stipendiju po nekom drugom osnovu;
  Uvjerenje o kretanju, a ako je kandidat maloljetan Uvjerenje o kretanju za roditelja – staratelja (MUP KS – Policijska ispostava Centar).

Stipendije će se isplaćivati 10 mjeseci počevši od septembra 2017. godine i to:

 • za srednje obrazovanje u iznosu od 80,00 KM i
 • za studente na visokoškolskim ustanovama i fakultetima u iznosu od 100,00 KM.

Ukupan broj stipendija koje će se dodijeliti u tekućoj školskoj/akademskoj godini, odredit će se nakon usvajanja Budžetu, prema raspoloživim sredstvima za ovu namjenu.

Stipendija se neće dodjeljivati kandidatima koji primaju stipendiju po nekom drugom osnovu, koji su obnovili godinu, apsolventima, za dva ili više učenika/studenta iz iste porodice.

Preliminarna rang lista izabranih kandidata, sa rokom za podnošenje prijave, objavit će se na Web stranici i Oglasnoj ploči Općine. Kandidati će moći podnijeti pismeni prigovor na listu, u roku od osam dana od dana objavljivanja liste.
O konačnim rezultatima konkursa svaki prijavljeni kandidat će biti pismeno obaviješten. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu na Konkurs (koju možete naći na web strani www.centar.ba ili lično preuzeti na info-pultu Općine Centar Sarajevo) sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na protokol Općine Centar Sarajevo ili poštom preporučenu na adresu Mis Irbina broj 1, uz naznaku “Prijava za stipendiju”.

Rok za podnošenje prijave je 5.12.2017. godine.

Prilozi: opcina-centar-ucenici-studenti-zahtjev-sk-2017-18.pdf

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments