Javni poziv za prijem 50 volontera u Općini Ilidža

21 okt

Pravo prijave na javni poziv imaju lica koja poslije završene visoke stručne spreme odnosno visoke škole prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja nemaju radnog iskustva.

Prijem volontera vrši se na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijem volontera se vrši u skladu sa Pravilnikom o jednstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema volontera u Jedinstveni općinski organ uprave Općine Ilidža.

USLOVI:

Kandidati trebaju ispunjavati opće uslove predviđene članom 25. Zakona o državnoj službi u FBiH:

– Da je državljanin BiH;

– Da je stariji od 18 godina;

– Da ima završen fakultet VII stepena stručne spreme, odnosno visoke škole prvog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja u trajanju od tri, odnosno četiri godine, vrednovano sa najmanje 180 odnosno 240 bodova Evropskog sistema prenosa bodova – ECTS, odnosno visoke škole drugog ciklusa Bolonjskog sistema školovanja u trajanju od najmanje jednu a najviše dvije studijske godine, vrednovano sa ukupno 300 bodova Evropskog sistema prenosa bodova – ECTS;

– Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih javnim pozivom;

– Da nije obuhvaćen odredbama člana IX.1. Ustava BiH;

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

1. Prijava sa kraćom biografijom (Obrazac u prilogu Javnog poziva a može se preuzeti na INFO pultu – šalter sala Općine Ilidža)

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. CIPS- prijava mjesta prebivališta (ne starija od 6 mjeseci),

4. Fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH)

5. Dokaz da kandidat nema ostvaren radni staž preko jedne godine, nakon stečenog visokog obrazovanja (ovjerena fotokopija radne knjižice ili potvrda – uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ukoliko kandidat nema ostvarenog staža uopšte ili potvrda ranijeg poslodavca da kandidat nije radio na poslovima sa visokom stručnom spremom ukoliko kandidat ima ostvaren radni staž),

6. Uvjerenje nadležne Službe za zapošljavaje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome visoke stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji),

7. Uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija,

8. Dokaz da je kandidatu dodijeljena nagrada student generacije ukoliko istu posjeduje,

9. Rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60% i više),

10.Uvjerenje kojim se dokazuje da je kandidat: dijete šehida ili dijete poginulog borca ili dijete bez oba roditelja, RVI ili dijete RVI, nosilac ratnog priznanja ili dijete nosioca ratnog priznanja, da ima status demobilisanog borca ili je dijete demobilisanog borca.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog poziva.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. (Objavljeno 13.10.2015.)

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti putem pošte, preporučeno na adresu: Općina Ilidža, ulica Butmirska cesta br.12., 71210 Ilidža sa naznakom “ Prijava na javni poziv za prijem volontera – Ne otvaraj”.

Prijavni obrazac i dodatne informacije možete pronaći ovdje.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin