Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata

29 okt
Rok prijave 20.11.2015

Projekat Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine “Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa” koji podržavaju Švicarska i Kraljevina Norveška objavljuje:

JAVNI POZIV

Za podošenje prijedloga projekata – programa prevencije kriminala za dodjelu grantova nevladinim organizacijama/udruženjima i obrazovnim ustanovama koje su aktivne u sektoru pravosuđa

Uvod

Postoje jasni dokazi da dobro planirane strategije za prevenciju kriminala ne samo da sprječavaju kriminal i viktimizaciju, nego i promovišu sigurnost u zajednici i doprinose održivom razvoju zemlje. Efikasna, odgovorna prevencija kriminala poboljšava kvalitetu života svih građana. Ona ima dugoročnu korist u smislu smanjenja troškova povezanih s formalnim sistemom krivičnog pravosuđa, kao i drugim troškovima proisteklih iz kriminala.

EU definiše prevenciju kriminaliteta na način da ona “…obuhvaća sve mjere kojima se smanjuje ili na drugi način pridonosi kvantitativnom i kvalitativnom smanjenju kriminaliteta i osjećaja nesigurnosti kod građana, bilo kroz direktno odvraćanje od kriminalnih aktivnosti ili kroz politiku i intervencije osmišljene u cilju smanjenja potencijala za kriminal i uzroka kriminala. To uključuje rad Vlade, nadležnih vlasti, agencija za krivično pravo, lokalnih vlasti, udruženja stručnjaka, privatnog, dobrovoljnog i civilnog sektora, naučnika i javnosti, potpomognutih medijima”.1

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, implementira projekat “Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa“ koji podržavaju Švicarska i Kraljevina Norveška. Jedna od aktivnosti koju Projekat implementira je i dodjela grantova za prijedloge preventivnih programa koji za cilj imaju dugoročno smanjenje počinjenja određenih vrsta krivičnih djela u BiH što će dovesti i do smanjenja obima krivičnih predmeta u tužilaštvima.

Ostvarenje navedenog cilja planirano je kroz uspostavljanje šeme malih grantova u cilju podrške organizacijama koje su aktivne u sektoru pravosuđa i sveobuhvatnu koordinaciju i monitoring aktivnosti koje su sprovedene od strane odabranih nevladinih organizacija u ovom kontekstu.

U skladu sa strateškom orjentacijom i ciljevima Projekta VSTV-a BiH„ Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa” projektni prijedlozi treba da budu usmjereni na prevenciju kriminaliteta u Bosni i Hercegovini.

1 Član 1.3. Odluke Vijeća od 2001. godine o uspostavi Evropske mreže za prevenciju kriminaliteta.

Lokalni pristup problematici

Pored osnovnih elemenata, prijedlog projekta/programa prevencije kriminala treba da sadrži:

· jasno prikazanu stvarnu potebu za prevencijom određene vrste kriminala na odabranoj regiji, t.j. lokalni prikaz fenomena kriminaliteta, njegove osobine, faktore koji dovode do njega te oblik i obim koji poprima;

· razradu mogućih rješenja za ove probleme u lokalnom kontekstu;

· identifikaciju svih relevantnih aktera koji bi mogli da učestvuju u aktivnostima prevencije

kriminala;

· aktivnosti s ciljem osnivanja konsultacijiskih mehanizama koji pospješuju užu

povezanost, razmjenu informacija i zajednicki rad;

Oblasti kriminaliteta

Projektni prijedlozi koji mogu biti razmatrani u okviru programa malih grantova, treba da se odnose na jednu ili više sljedećih oblasti kriminaliteta:

· upotreba narkotika,

· trgovina ljudima,

· seksualno iskorištavanje djece,

· krivična djela počinjena iz mržnje,

· nezakonita upotreba interneta i cyber kriminal,

· ilegalna trgovina vatrenim oružjem,

· rodno zasnovano nasilje,

Pravo učešča

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti nevladine organizacije i obrazovne ustanove registrovane u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini. Projektni prijedlozi se podnose isključivo na Obrascu za prijavu. Uz prijavu je potrebno dostaviti i listu prethodnih projekata i aktivnosti sa naznakom vremena trajanja. VSTV će izvršiti proces selekcije uspješnih prijedloga, a sredstva za grantove biće isplaćena od strane Vlade Švicarske.

Na ovaj javni poziv mogu se predati prijedlozi projekata čiji je traženi budžet u iznosu od 10.000,00 KM do 25.000,00 KM.

Trajanje projekata

Period implementacije ne može biti kraći od šest mjeseci niti duži od jedne godine od dana potpisivanja ugovora, s tim što svaki odobreni projekat mora biti implementiran najkasnije do 31.12.2016.godine.

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga može se preuzeti na ovom linku.

Ispunjen Obrazac za prijavu, sa svom zahtjevanom dokumentacijom, se dostavlja na e-mail adresu VSTVProjekatza[email protected] na jednom od službenih jezika u upotrebi u BiH, sa naznakom: „Prijava na javni poziv – Programi prevencije kriminaliteta u BiH“

Rok za predaju prijedloga projekata je 20. 11. 2015. g u 16:00 sati. Prijave koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane.

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na broj telefona: 033/707-523 ili upitom na email: [email protected].

Civilnodrustvo.ba

 

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin