Javni poziv za izbor omladinskog predstavnika/ce BiH u UO RYCO

5 jan
Rok prijave 12.01.2017

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine i Omladinski savjet Republike Srpske, objavljuju javni poziv za izbor i imenovanje predstavnika/ce omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za člana/ce Upravnog odbora regionalnog ureda za suradnju mladih.

Početak rada Regionalne kancelarije za suradnju mladih je planiran za 2017. godinu, uz prethodno konstituisanje Upravnog odbora, najvišeg organa odlučivanja. Upravni odbor će činiti 12 članova/ica, šest predstavnika/ca ugovornih strana neposredno odgovornih za omladinsku politiku i šest omladinskih predstavnika/ca ugovornih strana, čime je osigurano učešće mladih u procesu donošenja odluka.

Omladinski/a predstavnik/ca obavlja mandat u trajanju od tri godine, bez mogućnosti produženja.

Dužnost omladinskog/e predstavnika/ce kao člana/ice Upravnog odbora je, između ostalog, učešće u usvajanju trogodišnjeg strateškog plana i godišnjih operativnih planova, usvajanju godišnjih budžeta i trogodišnjeg finansijskog plana, odobravanju godišnjih programskih i finansijskih izvještaja, obezbeđivanju političke podrške ugovornih strana za strateške, operativne i finansijske planove, davanju saglasnosti za osnivanje radnih grupa za pojedina pitanja u vezi sa mladima, imenovanju i razrešenju generalnog sekretara/ke Sekretarijata, odlučivanju o zaključivanju sporazuma o saradnji sa učesnicima i učesnicama i organizacijama izvan ugovornih strana, osnivanju odbora za izbor osoblja Sekretarijata i lokalnih ogranaka, kao i izvještavanje civilnog društva i krovnih saveza o radu i postignutim rezultatima i redovno učešće na svim sastancima Upravnog odbora (u toku pripremne faze decembar 2016. – mart 2017. planirano je održavanje 2-3 sastanka, a nakon toga sastanci će se održavati 1-2 puta godišnje).

Radni zadaci Član/ice Upravnog odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih:

Upravni odbor RYCO: 1. usvaja Poslovnik o radu i druge sekundarne propise potrebne za funkcionisanje RYCO-a, 2. usvaja trogodišnji Strateški plan, te operativne godišnje planove RYCO-a, 3. usvaja godišnji budžet RYCO-a i Finansijski plan za naredni trogodišnji period, 4. odobrava Godišnji programski izvještaj, 5. odobrava Godišnji finansijski izvještaj, 6. obezbjeđuje političku podršku zemalja potpisnica za strateške, operativne i finansijske planove RYCO-a, 7. daje ovlaštenje Savjetodavnom odboru da u saradnji sa Generalnim sekretarom/kom uspostavi radne grupe o određenom pitanju koje se odnosi na mlade, u okviru mandata RYCO-a, 8. imenuje Generalnog sekretara/ku Sekretarijata na osnovu zasluga i sposobnosti kandidata/kinja i razrješava Generalnog sekretara/ku, 9. zaključuje i raskida sporazume o saradnji sa učesnicima/cama i organizacijama koji nisu ugovorna strana RYCO, 10. uspostavlja Komisiju za izbor čiji je član/ica Generalni sekretar/ka, koja je zadužena za proces selekcije osoblja Sekretarijata i lokalnih predstavništava, 11. imenuje eksterne finansijske revizore za RYCO u skladu sa Statutom i 12. obavlja i druge poslove definisane Statutom.

Uslovi:

 • da nije mlađi/a od 18 i stariji/a od 30 godina;
 • da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
 • da protiv njega/nje nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je
 • predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu/joj nije izrečena zatvorska kazna za krivično djela u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • aktivno učestvovanje u kreiranju/izradi omladinske politike na lokalnom, kantonalnom i/ili entitetskom nivou;
 • najmanje tri godine iskustva u jednoj od sljedećih organizacija ili udruga:
 • Omladinskom vijeću, parlamentu ili forumu u Bosni i Hercegovini;
 • Omladinskom udruženju u Bosni i Hercegovini;
 • Udruženju/organizaciji koja svojim aktivnostima zastupa interese mladih i djeluje na dobrobiti mladih u Bosni i Hercegovini;
 • učestvovanje u kreiranju i sprovođenju projekata usmerenih na ostvarivanje ciljeva definisanih u okviru lokalnih, kantonalnih i entitetskih omladinskih politika/strategija za mlade;
 • iskustvo u regionalnoj i međunarodnoj suradnji;
  otvorenost za saradnju i poznavanje rada lokalnih, kantonalnih i/ili entitetskih aktera iz oblasti omladinske politike/strategija za mlade;
 • učestvovanje u donošenju odluka na nivou tima, organizacije, radnih tijela ili sektora;
 • sposobnost povezivanja interesnih grupa na lokalnom, kantonalnom, entitetskom, državnom i međunarodnom nivou;
 • poznavanje regionalnog konteksta i iskustvo u realizaciji programa/projekata za mlade na nivou regiona;
 • sposobnost strateškog promišljanja;
 • napredni nivo znanja engleskog jezika;
 • izražene analitičke, pregovaračke i komunikativne sposobnosti;
 • aktivno poznavanje rada na računaru.

Prijave je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na sljedeću adrese: [email protected] sa naznakom: Prijava za omladinskog predstavnika/cu BiH u UO RYCO.

Dodatne informacije o uslovima i načinu prijave možete pronaći ovdje.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin