Javni poziv za dodjelu grant sredstava nevladinim organizacijama u okviru projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja”

23 jul
Rok prijave 13.08.2018

Namjena Granta je podrška nevladinim organizacijama koje se bave prevencijom nasilja nad ženama i nasilja u porodici i zaštitom žrtava ovog oblika nasilja, a u skladu sa ciljevima  Konvencije Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i Okvirne strategije za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za period 2015-2018. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 75/15).

Cilj grant sredstava je osiguranje efikasnije prevencije nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i bolje zaštite  žena koje su žrtve rodno zasnovanog nasilja.

Grant sredstvima se mogu podržati projekti koji su usmjereni na:
1) Podršku ženama žrtvama nasilja na osnovu spola, uključujući i nasilje u porodici (unapređenje kapaciteta i koordinacije svih subjekata zaštite kroz multisektorski pristup pružanju usluga žrtvama, uključujući i usluge sigurnih kuća; psihosocijalna podrška  žrtvama);
2) Prevencija nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kroz promotivno i edukativno djelovanje (edukacija u osnovnim i srednjim školama, promotivne akcije i kampanje podizanja svijesti o uzrocima i posljedicama nasilničkog ponašanja, uključivanje muškaraca u borbu protiv nasilja);
3) Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja na osnovu spola i nasilja u porodici sa posebnim naglaskom na pripadnice ranjivih grupa (kursevi, prekvalifikacija, dokvalifikacija, osposobljavanje za pokretanje biznisa, start-up podrška, plasman i prodaja proizvoda)

Korisnici Granta

Pravo na podnošenje projektnog prijedloga za dodjelu granta imaju nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini koje se bave pitanjima ravnopravnosti spolova, te prevencijom i zaštitom od nasilja na osnovu spola.

Vrijednost pojedinačnih projekata i sufinansiranje

Sredstva u iznosu od 160.000,00 KM osigurana iz donatorskih izvora na osnovu Sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve između Vlade Sjedinjenih Američkih država koju predstavlja USAID i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje predstavlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za funkcionalnije i odgovornije institucije i aktere koji rade u interesu građana broj: 10-37-2-1566-2/16 od 23.09.2015. godine.

Minimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom projektnom prijedlogu je 5.000,00 KM, a maksimalan do 20.000,00 KM.

Opšti uslovi

(1) Prijava projektnog prijedloga mora ispunjavati sljedeće opšte uslove:

 1. a) Prijava mora biti dostavljena u roku propisanom u javnom pozivu;
 2. b) Prijava mora biti dostavljena na propisanim obrascima;
 3. c) Svi obrasci moraju biti potpisani i ovjereni;
 4. d) Prijava mora sadržavati svu obaveznu dokumentaciju.

(2) Prijave koje ne ispunjavaju opšte uslove će biti odbačene.

Osnovni kriteriji

 (1) Osnovni kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga su sljedeći:

 1. Projektni prijedlog mora odgovarati namjeni i ciljevima granta iz člana 4. Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava iz projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini” nevladinim organizacijama;
 2. Projekat mora biti okončan u roku do 9 mjeseci od dodjele grant sredstava;
 3. Budžet projektnog prijedloga mora biti u skladu sa raspodjelom sredstava definisanom članom Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava iz projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini” nevladinim organizacijama;
 4. U slučaju da se projektom predviđa naknada za projektno osoblje, troškovi ne mogu prelaziti 10% od iznosa dodijeljenih grant sredstava;
 5. Projekat ne smije sadržavati neprihvatljive troškove u koje spadaju:
 • Dugovanja i rezerve za gubitke ili dugovanja;
 • Dugovanja po kamati;
 • Stavke već finansirane u sklopu nekog drugog projekta;
 • Kupovina i iznajmljivanje zemljišta i postojećih zgrada;
 • Troškovi režija (voda, struja, grijanje, internet i sl);
 • Troškovi leasinga;
 • Porezi i carinski troškovi;
 • Kupovina korištene opreme;
 • Troškovi jamstava i slični izdaci;
 • Kreditiranje trećih osoba i sl;
 • Studijske posjete, uz izuzetak da se mogu finansirati iz vlastitih sredstava;
 • Kupovina vozila.

(2) Prijave koje ne ispunjavaju osnovne kriterije će biti odbijene.

Način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, u zatvorenim kovertama, sa naznakom NE OTVARAJ „Javni poziv za dodjelu grant sredstava nevladinim organizacijama iz projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini” “

Krajnji rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja Obavještenja o objavi Javnog poziva  u dnevnim novinama (do 13.08.). Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane

Kompletan poziv: Javni poziv za dodjelu grant sredstava_BOS

Projektna dokumentacija: JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava ARS

(Visited 2 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments