Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Direkciju za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

27 sep
Rok prijave 03.10.2019

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA VISOKE STRUČNE SPREME U DIREKCIJU ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

I   PRIPRAVNIK

1/01 Pripravnik – sa završenim saobraćajnim fakultetom, zrakoplovnog smjera (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja saobraćajnog fakulteta, zrakoplovnog smjera, koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

Mjesto rada: Banja Luka

Opis poslova i radnih zadataka

Pripravnik će obavlјati poslove s cilјem osposoblјavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva od jedne (1) godine, u svrhu polaganja stručnog upravnog ispita.

II UVJETI ZA PRIJEM

Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati slјedeće opšte uvjete propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

 •  da ima navršenih 18 godina života;
 • da je državlјanin Bosne i Hercegovine;
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišlјajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da je fizički i psihički sposoban za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Pored opštih uvjeta propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidat treba da ispunjava slјedeće uvjete:

 • da ima visoku stručnu spremu ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;
 • da nema ostvaren radni staž od jedne (1) godine ili više nakon sticanja visoke stručne spreme;
 • aktivno poznavanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na računaru.

III TRAJANJE RADNOG ODNOSA

Radni odnos sa najuspješnijim kandidatom zasniva se na period od jedne (1) godine.

IV POTREBNI DOKUMENTI

 1. Diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome;
 2. Uvjerenje o državlјanstvu, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa;
 3. Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena kod nadležnog opštinskog organa i ne starija od tri mjeseca);
 4. Ukoliko je datum sticanja visoke školske spreme stariji od jedne godine, kandidat je dužan dostaviti dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne godine ili više (kopija radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošlјavanje);
 5. Dokaz o poznavanju rada na računaru, što potvrđuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom za rad na računaru;
 6. Dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika, što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom stranih jezika.

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti lјekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), jer u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno kandidat će se skinuti sa liste uspješnih kandidata.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Procedura izbora:

Postupak izbora kandidata provešće Komisija za izbor pripravnika. Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i pravovremene podliježu provjeri znanja koju, u skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos, provodi Komisija za izbor pripravnika.

Prijava sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, predaje se najkasnije do ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­03.10.2019. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

Vojvode Pere Krece bb

78 000 Banjaluka

sa naznakom “Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Neovjerene kopije tražene dokumentacije, kao i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

Više informacija ovdje.

(Visited 393 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević