Javni oglas za prijem pripravnika u Službu za poslove sa strancima

22 jun
Rok prijave 30.06.2016

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1. Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom
Završen pravni fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova………………………………….. tri (3) izvršioca; sa mjestom rada: jedan (1) izvršioc u Terenskom centru Mostar a dva (2) izvršioca u Terenskom centru Sarajevo

2. Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom
Završen ekonomski fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova…………………………………. jedan (1) izvršioc sa mjestom rada u sjedištu Službe za poslove sa strancima Sarajevo

3. Pripravnik sa završenim fakultetom političkih nauka
Završen fakultet političkih nauka,, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija fakulteta političkih nauka, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova…………………………………. jedan (1) izvršioc sa mjestom rada u Terenskom centru Banja Luka


Na osnovu člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15), člana 22. i 23. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe za poslove sa strancima, broj: 19.1-02.2-4166/09 od 24.09.2009. godine i Odluke o potrebi prijema pripravnika u Službu za poslove sa strancima, broj: 18.7.1-34.2-4000/16 od 16.06.2016. godine, direktor Službe za poslove sa strancima, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika u Službu za poslove sa strancima

1. Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom
Završen pravni fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova………………………………….. tri (3) izvršioca; sa mjestom rada: jedan (1) izvršioc u Terenskom centru Mostar a dva (2) izvršioca u Terenskom centru Sarajevo

2. Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom
Završen ekonomski fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova…………………………………. jedan (1) izvršioc sa mjestom rada u sjedištu Službe za poslove sa strancima Sarajevo

3. Pripravnik sa završenim fakultetom političkih nauka
Završen fakultet političkih nauka,, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija fakulteta političkih nauka, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova…………………………………. jedan (1) izvršioc sa mjestom rada u Terenskom centru Banja Luka
Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva, a u vezi sa poslovima iz djelokruga rada Službe za poslove sa strancima, potrebnog za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

Uslovi za prijem:
I. Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava sljedeće opšte uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH:
– da ima navršenih 18 godina života;
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
– da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.
II. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, pripravnik mora ispunjavati i posebne sljedeće uslove:
– Završen pravni fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen), ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova (za poziciju pod rednim brojem 1.)
– Završen ekonomski fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova (za poziciju pod rednim brojem 2.)
– Završen fakultet političkih nauka,, visoka stručna sprema (VII stepen) ili završen najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija fakulteta političkih nauka, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova (za poziciju pod rednim brojem 3.)
– da nema ostvaren radni staž godinu dana ili više u struci nakon diplomiranja.

Potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni uz prijavu koja će obuhvatiti slijedeće podatke (ime, prezime, adresa, opština stanovanja, poštanski broj, kontakt telefon, poziciju za koju se prijavljuje, kraća biografija i svojeručni potpis podnosioca prijave), dostaviti ovjerene kopije slijedećih dokumenata:
• diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, odnosno nostrifikovane diplome u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini (kada strana diploma mora biti nostrifikovana);
• dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme jednu godinu ili više, što se dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice s podacima o radnom stažu) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje
• uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci;
• izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX Ustava Bosne i Hercegovine, ne stariju od tri (3) mjeseca.

Napomena:
Prije zaključivanja ugovora o radu, izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova navedenog zanimanja (ne starije od 30 dana) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora.

Radni odnos zasniva se na period od jedne (1) godine.

Postupak izbora kandidata provest će Komisija za izbor pripravnika.
Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju određuje Komisija za izbor pripravnika.
Prijave sa dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije do 30.06.2016. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

Služba za poslove sa strancima
„Javni oglas za prijem pripravnika“
Ul. Braće Mulića br. 38, 71 000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

(Visited 27 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin