Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

27 jul
Rok prijave 10.08.2018

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pitanja javnih nabavki


Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a.Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika
u Uredu za razmatranje žalbiBosne i Hercegovine
1/01 Stručni savjetnik za pitanja javnih nabavki

ODJELJENJE ZA RJEŠAVANJE ŽALBI

1/01 Stručni savjetnik za pitanja javnih nabavki

Opis poslova i radnih zadataka: Vodi najsloženije upravne stvari u drugostepenom upravnom postupku na obradi i kompletiranja predmeta po žalbi na osnovu različitih dokaznih sredstava, a koji se tiču provođenja odredbi Zakona o javnim nabavkama i Zakona o upravnom postupku i koji prethode rješavanju upravne stvari; izrađuje analize, izvještava, daje mišljenja i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka iz svog domena rada prilikom izrade periodičnih i godišnjeg izvještaja; prati i primjenjuje zakone i praksu institucija Evropske Unije iz oblasti javnih nabavki kao i drugih relevantnih propisa i praksu Evropskog suda pravde; izrađuje nacrte i prijedloge odluka po žalbi, zaključaka i rješenja koja su u vezi sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH i daje prijedloge mišljenja o tome da li postoji sumnja u vezi sa mogućim postojanjem kršenja zakona, preduzima i druge radnje u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i Zakona o upravnom postupku i drugih podzakonskih akata. Stručni savjetnik za pitanja javnih nabavki odgovara odgovara za svoj rad neposredno članu URŽ kojemu je dodijeljen.

Posebni uslovi: univerzitetsko obrazovanje VSS-pravni ili ekonomski fakultet ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja; 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog ili jednog od službenih jezika EU; znanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Broj izvršilaca: dva (2)

Mjesto rada: Sarajevo

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

Napomene za sve kandidate:

– Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22.Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

– Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

– Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme, odnosno visokog obrazovanja.

– Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

– Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1)Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

– Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

– Za sprovođenje konkursne procedure po ovom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

– univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

– dodatka diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

– uvjerenja o državljanstvu(ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

– uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

– potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

– dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

– dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

II Svojeručno potpisan:

– popunjen obrazacAgencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Ureda za razmatranje žalbi BiHili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan ipopunjen obrazacne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

– Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana.Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovimateksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

– U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

– U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

– U pogledu radnog iskustva ne dostavljati:radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog;sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

– U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranogjezikaili rada na računaru,ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranogjezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

– Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

– Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni suna usmeni dio stručnog ispita (intervju)donijetiuvjerenje o nevođenju krivičnog postupka(ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

– Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d)Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu saOdlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita(«Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) – (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita(„Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, trebadostavitinajkasnije do 10.08.2018. godine , putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

’’Javni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine“

Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Attachments:
File Opis File size
Download this file (prijavni obrazac bs.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jeziku Dokument u Word formatu 162 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr.doc)Пријавни образац на српском језику Документ у Ворд формату 166 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jeziku Dokument u Word formatu 164 Kb

Više informacija: http://www.ads.gov.ba

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments