Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2019. godinu

22 maj
Rok prijave 14.06.2019

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije Bosne i Hercegovine- Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Banka), a radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2019. godinu.

Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1%.

  • KORISNICI KREDITNIH SREDSTAVA

Korisnici kredita su subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/09 i 42/11) čije je sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje dva (2) zaposlena na neodređeno vrijeme.

Subjekti male privrede mogu ostvariti pravo na dodjelu finansijskih sredstava samo po jednom javnom konkursu koji raspisuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) u tekućoj godini (kredit ili grant).

Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog javnog konkursa nisu izvršili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom konkursu.

Korisnici nepovratnih (grant) sredstava Ministarstva po programima sa bankama, nemaju pravo učešća u ovom javnom konkursu do ispunjenja svih obaveza iz ugovora o kreditu koji su zaključili sa bankama.

Kriteriji za utvrđivanje rang liste potencijalnih korisnika kredita su: vrsta djelatnosti; namjena utroška sredstava; povećanje zaposlenosti; izvori-način finansiranja; broj zaposlenih; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) u posljednjih pet (5) godina.

  • VRIJEDNOST POJEDINAČNIH PROJEKATA

Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita određen je u zavisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu male privrede i to na sljedeći način:

  • do 250.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 2 do max. 9 zaposlenih,
  • do 350.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 10 do max. 49 zaposlenih,
  • do 500.000 KM za subjekte male privrede koji imaju od 50 do max. 249 zaposlenih.

Odobrena kreditna sredstva mogu se koristiti najmanje u 70%-tnom iznosu za finansiranje stalnih sredstava, a najviše 30% odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala/sirovina.

  1. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Podnosioci prijava pripremaju prijedloge projekata u skladu sa Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga koje su dostupne na internet stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba).

Prijave se dostavljaju do 14.06.2019. godine (petak), odnosno prihvataju se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni konkurs mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije sedam (7) dana prije isteka roka za podnošenje prijava na mail: [email protected]

Svi odgovori na pitanja koji mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava biti će objavljeni na internet stranici Ministarstva.

Više informacija ovdje.

(Visited 85 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević