HBŽ: Javni oglas za upošljavanje osoba bez radnog iskustva

12 dec
Rok prijave 15.12.2016

Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, objavljuje javni oglas za upošljavanje osoba bez radnog iskustva – vježbenika srednje stručne spreme.

Vježbenici se primaju u tijelo državne službe za stručno osposobljavanje za samostalan rad u struci nakon završene srednje stručne spreme, i to slijedeće vrste i stupnja stručne spreme:

 • SSS, sa završenom srednjom školom – Gimnazija: 9 vježbenika,
 • SSS, sa završenom srednjom – Ekonomska škola: 12 vježbenika,
 • SSS, sa završenom srednjom školom – Elektrotehnika: 6 vježbenika,
 • SSS, sa završenom srednjom školom – Prehrambeni tehničar: 1 vježbenik,
 • SSS, sa završenom srednjom školom – Tehnički crtač za strojarstvo: 1 vježbenik,
 • SSS, sa završenom srednjom školom – Šumarski tehničar: 6 vježbenika,
 • SSS, sa završenom srednjom školom – Stomatološki tehničar: 1 vježbenik,
  osoba s tjelesnim nedostacima (invaliditetom) – 1 vježbenik, koji ispunjava opće i posebne uvjete javnog oglasa.

Opći uvjeti koje kandidat mora ispuniti:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je punoljetan,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilnika o unutarnjem ustrojstvu tijela državne službe,
 • da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbama članka IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije istaklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na javni oglas,
 • da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iii da nije osuđen za kazneno djelo za koja je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem iii međunarodnom pravu za kaznena djela protiv 2ivota i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog. interesa iii zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Posebni uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

 • završena srednja stručna sprema traženog zanimanja,
 • da nema radnog iskustva u struci,
 • invalidnost ukoliko se radi o osobi s invaliditetom.

Na javni oglas kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (original ili ovjerene preslike):

 • obrazac prijave,
 • svjedodžba o završenoj srednjoj školi (nostrificirana svjedodžba, ukoliko srednja škola nije završena u BiH),
 • uvjerenje o nezaposlenosti nakon stjecanja svjedodžbe SSS (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
 • ovjerena izjava da nema radnog iskustva u struci,
  potvrdu o invalidnosti ukoliko se radi o osobi s invaliditetom.

Napomena: Vježbenički staž traje 6 mjeseci.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta oglasa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Ministarstvu u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa.

Sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku 8 dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave), osobno ili poštom preporučeno na adresu:

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ
Kralja Zvonimira bb
88 240 Tomislavgrad
s naznakom:,,Prijava na Javni oglas za upošljavanje osoba bez radnog iskustva­vježbenika srednje stručne spreme” – NE OTVARATI

Dodatne informacije možete pronaći ovdje.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin