Grant za kulturne manifestacije – Ljeto u Tuzli

8 maj
Rok prijave 15.05.2018

Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, dana 07.05.2018. godine, objavljuje javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava za manifestacije iz kulture sa pozicije „Grant za kulturne manifestacije-Ljeto u Tuzli“.

Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla poziva sve organizacije
civilnog društva i javne ustanove kulture (u daljem tekstu aplikanti) sa područja grada Tuzla da dostave prijedloge manifestacija iz sljedećih prioritetnih oblasti:

– pozorišne, muzičke i plesne manifestacije
– izložbe i druge manifestacije u likovnoj djelatnosti
– promocije knjiga i brošura, muzičkih dijela i fotografija,
– manifestacije iz oblasti filmske i audiovizuelne djelatnosti
– vjersko-kulturne manifestacije
– manifestacije koje promovišu kulturno-historijsko naslijeđe
– manifestacije na području kulturno-umjetničkog amaterizam
– muzički festivali,
– manifestacije koje afirmišu kulturu i tradiciju Tuzle

U Budžetu Grada Tuzla za 2018. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku manifestacija i kulture u organizacij i organizacija civilnog društva i javnih ustanova kulture pozicionirana kao:
– „Grant za kulturne manifestacije-Ljeto u Tuzli“, u iznosu od 40.000,00 KM

Pravo učešća na Javni poziv mogu ostvariti organizacije civilnog društva i javne ustanove
kulture sa sjedištem na području grada Tuzla.

Sredstva se mogu dodijeliti i aplikantima sa sjedištem izvan grada Tuzla, a koji su registrovani na području Bosne i Hercegovine, samo u slučaju ako s e manifestacija održava u gradu Tuzla što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

Na Javni poziv mogu se prijaviti aplikanti koji moraju zadovoljiti sljedeće opće uslove:

a) da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini,
b) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine,
c) da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija
d) da svoje aktivnosti realizuju na području grada Tuzla.
e) da se radi o manifestacijama koje počinju 1. juna, a završavaju 20. septembra
tekuće godine

Prijave na Javni poziv na propisanim obrascima (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom), u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na protokol Grada Tuzla (Centar za pružanjeusluga građanima) ili poslati preporučenom poštom na adresu:
GRAD TUZLA
Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Ulica ZAVNOBIH-a broj 11 75000 Tuzla
sa obaveznom naznakom:
„ JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava na ime podrške manifestacija z kulture sa pozicije „Grant za kulturne
manifestacije-Ljeto u Tuzli“ Ne otvarati“.

Javni poziv je otvoren 8 dana od dana objavljivanja, odnosno do 15.05.2018. godine.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, direktno ili putem telefona: 035 307-317; 307-413, 307-415, te slanjem pitanja na e-mail adresu: [email protected] sa naznakom „Za Javnipoziv“.

Više informacija

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments