Gender centar: Konkurs Škola rodne ravnopravnosti 2016. godine

9 jul

Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike SrpskeUniverzitet u Istočnom Sarajevu raspisuju

K O N K U R S

za upis treće generacije studenata Škole rodne ravnopravnosti

 

Gender centar Vlade Republike Srpske i Univerzitet u Istočnom Sarajevu, uz podršku  Univerziteta u Sarajevu, pozivaju zainteresovane studente i studentkinje na upis u Školu rodne ravnopravnosti.

Ciljevi Škole su:

  • Obrazovanje na području rodne ravnopravnosti koja je tijesno povezana sa procesom pridruživanja Evropskoj uniji (rodni aspekt uključen je u sve sektorske politike EU što traži da se ova rodna ravnopravnost i njen interdisciplinarni sadržaj dobro poznaju kako bi se odgovorilo zahtjevima u procesu evropskih integracija);
  • Upoznavanje sa standardima rodne ravnopravnosti, sadržanim u međunarodnim dokumentima koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala, kako bi oni mogli biti primijenjeni, kako u zakonodavnoj djelatnosti, tako i u praktičnom životu.
  • Uvođenje rodne perspektive u programe visokoškolskih ustanova, koja će kao rezultat imati povećanje znanja i rodno osjetljivog pristupa u svim oblastima i disciplinama.

Trajanje škole: ukupno pet (5) radnih dana, u periodu 12 – 16.9.2016. godine.

Mjesto održavanja: Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Alekse Šantića 3, 71420 Pale

Sadržaj programa:

  1. Rod i društvo/Rod i obrazovanje /Rodna dimenzija kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
  2. Normativno-pravni i institucionalni okvir rodne ravnopravnosti
  3. Rod i ekonomija

Metode rada i sertifikat:

Interaktivna nastava i polaganje ulaznog testa – opšta znanja o rodnoj ravnopravnosti i završnog testa.

Nakon završetka škole dodjeljuje se isprava – sertifikat Gender centra Vlade Republike Srpske i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojim se dokazuje da je kandidat/kandidatkinja uspješno završio/la Školu rodne ravnopravnosti. Uz diplomu (sertifikat) u dodatku se dostavlja i sadržaj programa koji je u školi realizovan.

Uslovi prijavljivanja:

Za Školu rodne ravnopravnosti mogu se prijaviti zainteresovani studenti i studentkinje svih ciklusa studija fakulteta Univerziteta uIstočnom Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu. Mogu se prijaviti i druga zainteresovana lica koja imaju motivaciju za pohađanje Škole, o čemu će odlučivati komisija za izbor. Prilikom izbora kandidata/kinja posebno će se voditi računa o odgovarajućoj zastupljenosti fakulteta i ravnopravnoj polnoj zastupljenosti (najmanje 40 % manje zastupljenog pola).

Zainteresovani/e treba da dostave popunjen prijavni obrazac (elektronska verzija može se preuzeti na stranici Gender centra Vlade Republike Srpske i na sajtovima Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu na dolje navedenim linkovima, ili dobiti na zahtjev elektronskom poštom). Uz prijavni obrazac, kandidati/kinje treba da dostave potvrdu fakulteta o studiranju i prosjeku ocjena, ne stariju od 30 dana.

Studentima Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji nemaju prebivalište ili boravište na području Istočnog Sarajeva biće obezbijeđen i plaćen smještaj u Palama, kao i putni troškovi do i od Pala.

Studentima Univerziteta u Sarajevu biće obezbijeđeni troškovi prevoza na relaciji Sarajevo-Pale-Sarajevo, svakog dana održavanja Škole.

Rok za dostavljanje prijave je 15. jul 2016.  godine, na sljedeću adresu:

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (za konkurs za Školu rodne ravnopravnosti)

Alekse Šantića 3

71420 Pale

ili

elektronsku adresu [email protected]

​U slučaju da se prijavi veći broj kandidata/kinja koji imaju isti broj bodova i/ili ispunjavaju uslove za pohađanje škole, komisija za izbor polaznika/ca sačiniće rang listu na osnovu uspjeha tokom studiranja i podataka iz prijavnog obrasca.

Sve informacije (konkurs, program škole i prijavni obrazac) mogu se pronaći:

  • Na sajtu Univerziteta u Istočnom Sarajevu: www.ues.rs.ba;
  • Na sajtu Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu: www.pravnifis.rs;
  • Na sajtu Univerziteta u Sarajevu: www.unsa.ba;
  • Na sajtovima fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu.

Dodatne informacije i prijavni obrazac možete pronaći ovdje.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin