Želiš otvoriti svoje preduzeće, a nisi siguran/na kako?

25 sep

Društvo sa ograničenom odgovornošću (eng. Limited liability company (LLC), njem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmBH) je društvo u kojem svaki član društva ima udio u kapitalu društva i snosi rizik poslovanja samo do visine tog unijetog udjela.

Dakle odgovornost za poslovanje je ograničena, pa osnivač ili više njih ne odgovaraju za obaveze društva svojom ličnom imovinom, nego samo visinom unijetog udjela. Upravo ova karakteristika d.o.o. čini jednim od najčešćih oblika privrednog društva.

Kako registrovati d.o.o.?!

U nastavku teksta vam predstavljamo korake koje morate proći da biste osnovali d.o.o. u Federaciji i u Republici Srpskoj, kao i koliko sve to košta.

U Federeciji BiH

Korak 1: Sastavljanje osnivačkog akta

Osnovni i najvažniji dokument za d.o.o. je njegov osnivački akt

Osnivački akt može biti u formi odluke (ukoliko je jedan osnivač) ili u formi ugovora (ukoliko je više osnivača). Svaki osnivački akt ima svoje obavezne dijelove. Osnivački akt sastavlja notar, a vi mu morate dati sljedeće podatke:

-ime i prezime te adresa osnivača društva (ako je osnivač strano privredno društvo onda se navodi naziv i adresa društva)
koliko je iznos početnog osnovnog kapitala (Zakonom propisani minimalni iznos je 2.000 KM),
-ko je osnivač/ko su osnivači,
-ko je direktor, vođenje poslova i zastupanje društva (imenovanje lica ovlaštenih za vođenje poslova i zastupanje kao i za registraciju društva u sudskom registru)
-koji je naziv društva, sjedište i djelatnost kojom će se društvo baviti prava i obaveze članova društva (politika poslovanja, raspodjela profita i sl.)
-postupak u slučaju da neko od osnivača društva ne uplati svoj ulog u novcu do ugovorenog roka ili ne ispuni neku drugu dogovorenu obavezu
-izmirivanje troškova osnivanja društva (od strane osnivača ili nove kompanije)
-posljedice neuspjelog osnivanja društva
-ovjeren potpis osnivača ili ovlaštenog zastupnika za registraciju društva u BiH (ovjera potpisa se vrši kod notara)
* Direktor u d.o.o. mora biti zdravstveno/socijalno osiguran te ne može obnašati funkciju direktora i u nekom drugom društvu osim na pola radnog vremena.

** Ako direktor neke firme u BiH treba biti stranac, onda mora prijaviti boravište u BiH te nabaviti radnu dozvolu.

CIJENA: notarska obrada = 400-450 KM

Korak 2: Uplatiti osnivački kapital

Minimalni osnivački kapital za d.o.o. je 2.000 KM, taj iznos uplaćujete na prelazni račun jedne od banaka u BiH (Uplatnica vam je potrebna kao dokaz koji prilažete sudu).

Uplatu osnovnog kapitala osnivač/osnivači mogu izvršiti direktno ili putem punomoćnika.

Korak 3: Registracija kod općinskog suda

Odjeljenje registra za upis pravnih lica.

-zahtjev za registraciju (obrasce možete preuzeti na sudu ili na stranici suda)
osnivački akt;
-dokaz o uplati osnovnog kapitala na privremeni račun u banci;
-dokaz o uplati sudske takse i potvrda o uplati takse za objavljivanje oglasa o osnivanju firme u Službenim novinama FbiH, odnosno Službenom glasniku RS;
-potvrda iz poreske uprave o nepostojanju duga;
-ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje firme u unutrašnjem i vanjskom prometu – potpis ovjerava notar
-izjava direktora o prihvatanju dužnosti (sačinjava i ovjerava Notar).

CIJENA: sudska taksa 320 KM + 150 KM objava registracije u Službenim novinama = 470 KM

Korak 4: Izrada pečata

Nakon završene registracije pravite pečat na kojem stoji naziv i sjedište vaše firme.

Da biste mogli izraditi pečat potrebno je da priložite i kopiju rješenja o upisu društva u sudski registar.

CIJENA: 30-50 KM

Korak 5: Dobijanje statističkog, ID broja i šifre djelatnosti

Nakon završene registracije, potrebno je da vašu firmu registrujete u Registru preduzeća u Zavodu za statistiku. Poreznoj Upravi podnosite Zahtjev za dobivanje ID broja (koji predstavlja “ličnu kartu” vaše firme) i Obavještenja o razvrstavanju na šifru djelatnosti.

CIJENA: kopiranje + ovjera dokumentacije =cca 30 KM

Korak 6: Prijava u sistem PDV-a

Nakon dobivanja identifikacionog broja, Društvo se mora upisati u Registar obveznika indirektnih poreza, ukoliko planira ostvariti godišnji oporeziv promet veći od 50.000 KM

CIJENA:administrativna taksa + kopiranje + ovjera =cca 50 KM

Korak 7: Otvaranje transakcijskog računa u banci

Da biste otvorili žiro-račun u banci potrebno je dostaviti kopije sljedećih dokumenata:

-rješenja o upisu u sudski registar (ne može biti starije od 6 mjeseci)
-rješenje o identifikacionom broju
-potvrda o matičnom i carinskom broju (ukoliko ste firmu registrovali za vanjsku trgovinu)
-identifikacioni dokument za osobe koje trebaju dobiti punomoć za žiro-račun koji se otvara
-ovjeren potpis ovlaštenih osoba za platni promet

CIJENA: kopiranje + ovjera dokumentacije =cca 30 KM

Korak 8: Prijavljivanje društva i zaposlenih u poresku upravu

Da biste prijavili firmu u nadležnu poresku upravu potrebni su vam sljedeći dokumenti (originali ili ovjerene kopije)

-rješenje o upisu u sudski registar
-potvrda rjesenje o matičnom/identifikacionom broju
-popunjen obrazac za prijavu kompanije

NEMA TROŠKOVA (ovo sve već imate)

Korak 9: Podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju

CIJENA: fiskalizacija + fiskalni uređaj =cca 700 KM

Korak 10: Podnošenje izjave o ispunjavanju tehničkih uslova za početak obavljanja djelatnosti (poslovni prostor) nadležnom općinskom ili kantonalnom organu (zavisno od djelatnosti)

NEMA TROŠKOVA

Vremenski period trajanja registracije d.o.o. od dostavljanja potpune dokumentacije Sudu do dobijanja Rješenja je 15-20 dana

Nakon što se ispunili ovih deset koraka, vaš jedanaesti korak je da počnete poslovati. SRETNO!

U Republici Srpskoj:
Koraci u registraciji – jednočlani doo sa minimalnim osnivačkim kapitalom od 1KM:

Korak 1: Posjeta notaru/Notarski ovjeren osnivački akt Obraćanje notaru sa kopijom lične karte te dogovor oko imena budućeg privrednog društva čiju će mogućnost određivanja notar provjeriti u sudskom registru. Notar ovjerava osnivački akt, tj. ovjera potpisa osnivača i ovlaštenog lica.

Ovjera jednog potpisa košta 7 notarskih bodova po 0,50KM + PDV = 4,095KM

Korak 2: Ovjera ličnih dokumenata i potpisa Posjeta opštini te ovjera kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica (ovjera iznosi 2 KM po listu), te ovjera potpisa budućeg odgovornog lica 10KM.

Korak 3: Registracija privrednog društva – jednošalterski sistem kod APIF-a Notar/osnivač/odgovorno lice podnosi APIF-u zahtjev za registraciju sa potrebnim dokumentima (notarski obrađen osnivački akt, ovjeren potpis odgovornog lica, ovjerene kopije lične karte/pasoša vlasnika i odgovornog lica) – prva registracija besplatna, objava u Službenom glasniku RS 7KM po redu, taksa APIF-u 35KM, rok postupanja 3 dana ukoliko je predata sva potrebna dokumentacija. Procedura registracije istovremeno podrazumijeva da je poslovni subjekat registrovan kod Poreske uprave RS, tj. dodijeljen JIB i izvršeno razvrstavanje poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti.

Korak 4: Registracija privrednog društva Preuzimanje sudskog rješenja i obavještenja o razvrstavanju po klasifikaciji djelatnosti kod APIF-a.

Korak 5: Izrada pečata Izrada pečata u ovlaštenoj pečatoreznici uz kopiju sudskog rješenja, a orginala na uvid, prosječna cijena pečata 40KM, rok postupanja 1 dan.

Nakon završetka procesa registracije, te izrade pečata, zainteresovano lice za pokretanje poslovanja u Republici Srpskoj je dužno da obavi i sljedeće korake: PDV registracija – očekivani promet preko 50.000KM u jednoj poslovnoj godini i pravna lica koja imaju registrovano spoljnotrgovinsko poslovanje Posjeta Upravi za indirektno oporezivanje BiH za obavljanje pdv registracije (carinske, akcizne ili špediterske), taksa 40KM, rok postupanja do 7 dana, dokumentacija: ovjerena kopija sudskog rješenja, JIB-a te kartona deponovanih potpisa.

Fiskalizacija Posjeta jednom od ovlaštenih distributera fiskalnih uređaja/kasa radi sklapanja ugovora, biranja fiskalne kase u skladu sa potrebama poslovanja te podnošenje inicijalnog zahtjeva za fiskalizacijom. Prijava zaposlenih radnika Posjeta Poreskoj upravi radi prijave zaposlenih na već propisanim obrascima, podizanje Potvrde o registaciji od PURS.

Broj dana: 5 dana

Koštanje registracije u KM: notar 2h4,095KM + ovjera ličnih karata 2h2KM + 10KM ovjera potpisa ovlaštenog lica, taksa APIF-u 35KM, taksa Služebnom glasniku RS za objavu 7KM po redu h 5 redova = 35KM, pečat 40KM = 132,2KM + taksa UIO/BiH 40KM.

Obići sljedeće 4 institucije: notara, opštinsku uslužnu kancelariju, šalter APIF- a, i pečatoreznicu, te nakon registracije PC Uprave za indirektno oporezivanje, distributera fiskalnih uređaja, te Poresku upravu RS radi prijave zaposlenih radnika.

www.restart.ba

(Visited 274 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments