U šta će se uložiti u mlade RS-a u naredne 4 godine?

16 jul

Narodna skupština Republike Srpske je na svojoj trinaestoj sjednici koja je održana 13. i 14. jula 2016. godine usvojila Prijedlog Omladinske politike Republike Srpske za period 2016-2020 godine.

Ustavni osnov za donošenje Omladinske politike Republike Srpske od 2016. do 2020. godine sadržan je u Amandmanu XXXII na član 68. tačka 12. Ustava Republike Srpske, prema kojoj Republika, između ostalog, uređuje i vodi brigu o djeci i omladini.

Ovim putem izražavamo posebno zadovoljstvo zbog činjenice da je zahvaljujući otvorenom pristupu Ministarstva porodice, omladine i sporta proces izrade dokumenta Omladinska politika Republike Srpske 2016-2020 bio drugačiji nego do sada i bliži mladim ljudima. Ono po čemu se ova politika izdvojila od prethodne dvije omladinske politike jeste to da su u procesu njene izrade učestvovali predstavnici velikog broja omladinskih organizacija i najistaknutiji aktivisti na terenu koji najbolje znaju koje su to potrebe mladih. Preko tri hiljade mladih i stručnjaka iz oblasti koje obuhvata omladinska politika iz svih dijelova Republike Srpske učestvovalo je u procesu izrade ovog dokumenta, a putem javnih konsultacija ovaj proces je bio otvoren za sve.

Resorno ministarstvo je u saradnji sa Omladinskim savjetom Republike Srpske i Omladinskim komunikativnim centrom Banja Luka organizovalo niz aktivnosti koje su prethodile konačnoj verziji dokumenta:

Krajem 2014. i početkom 2015. godine sprovedena je anketna studija stavova mladih, njihovog opažanja društvenog okruženja, te ideje o mogućim rješenjima za neke od percipiranih problema na uzorku od 2.066 ispitanika iz 27 jedinica lokalne samouprave Republike Srpske;
U maju 2015. godine organizovana je dvodnevna konferencija „Dijalog sa mladima“ koja je imala za cilj da otvori dijalog između mladih i svih relevantnih aktera koji se bave pitanjima mladih (70 učesnika – predstavnika ministarstava u Vladi Republike Srpske, omladinskih organizacija, savjeta učenika, jedinica lokalne samouprave, međunarodnih organizacija i drugih ključnih aktera), kako bi bili utvrđeni prioriteti za poboljšanje položaja mladih na osnovu kojih će biti izrađen dokument;
Putem javnog poziva pozvani su svi zainteresovani predstavnici stručne javnosti (omladinskih organizacija, organizacija civilnog društva, poslovnog sektora, međunarodnih organizacija i drugih ključnih aktera) da se zajedno sa imenovanim predstavnicima institucija uključe u proces izrade dokumenta tokom sastanaka radnih grupa koji su održani u junu, julu i avgustu 2015. godine (57 članova radne grupe);
Šira javnost je imala priliku da se uključi u ovaj proces tokom javnih konsultacija kada je resorno ministarstvo objavilo Prednacrt dokumenta na internet stranici i pozvalo sva zainteresovana lica da učestvuju u razmatranju, te da dostave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije;
Prednacrt dokumenta je tokom javnih konsultacija prezentovan i na regionalnim javnim događajima, koji su u novembru 2015. godine organizovani u Banjoj Luci, Trebinju, Istočnom Sarajevu, Doboju i Bijeljini i kojima je prisustvovalo preko 200 mladih i drugih zainteresovanih lica;
Ministarstvo porodice, omladine i sporta je u decembru 2015. godine organizovalo radno-konsultativni sastanak „Dijalog sa donatorima“ povodom implementacije Omladinske politike Republike Srpske, kojem su prisustvovali predstavnici međunarodnih organizacija i donatora, te projekata i programa koji se realizuju na području Republike Srpske, a čije aktivnosti doprinose poboljšanju položaja mladih, a koji je organizovan sa ciljem unapređenja dokumenta i blagovremenog planiranja zajedničkih aktivnosti u svrhu ostvarenja boljih rezultata;
Narodna skupština Republike Srpske je u februaru 2016. godine usvojila Nacrt Omladinske politike Republike Srpske;
Ministarstvo porodice, omladine i sporta je u skladu sa Zaključkom Narodne Skupštine Republike Srpske u martu 2016. godine organizovalo javne rasprave o Nacrtu Omladinske politike Republike Srpske u Trebinju, Istočnom Sarajevu, Bijeljini i Banja Luci i još jednom pozvalo zainteresovane organe i organizacije, naučne i stručne institucije, predstavnike omladinskih organizacija i druge zainteresovane građane da učestvuju u javnim raspravama i da dostave sugestije na dokument;
U aprilu 2016. godine održana je i sjednica Savjeta za mlade Republike Srpske, savjetodavnog tijela Vlade, na kojoj je razmatran ovaj strateški dokument koji je jednoglasno podržan i donesena jeodluka da se uputi u dalju skupštinsku proceduru;
Rezultat ovog procesa je kvalitetan dokument koji je urađen u skladu sa međunarodnim standardima i koji je i od strane mladih i od strane narodnih poslanika, kako pozicije tako i opozicije, ocijenjen kao izuzetno kvalitetan i primjer kako bi se svi strateški dokumenti trebali raditi.

Vizija Omladinske politike Republike Srpske za period od 2016. do 2020. godine: Mladi, kao ravnopravni i aktivni partner institucijama Republike Srpske, žive u sigurnom društvu jednakih mogućnosti koje ih podstiče da ostvare svoje potencijale.

Vizija će biti realizovana kroz 5 strateških ciljeva: unaprijediti zapošljivost mladih; unaprijediti mogućnosti za aktivno učešće mladih; razviti zdrave stilove života kod mladih; osigurati podršku razvoju izvrsnosti mladih; i unaprijediti mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih.

Aktivnosti koje su od značaja za poboljšanje položaja mladih u Republici Srpskoj i koje se realizuju sa mladima i za mlade su u nadležnosti više različitih institucija, te je neophodan međusektorski pristup tokom njihovog planiranja i implementacije, što je moguće realizovati kroz ovaj strateški dokument koji je jedinstven i zajednički za sve subjekte čiji rad utiče na populaciju mladih. Očekujemo da će realizacija ovog dokumenta biti jednako kvalitetna, kao i izrada i pozivamo sve instutucije Republike Srpske da mlade ljude doživljavaju kao ravnopravne partnere i resurs neophodan za građenje bolje Republike Srpske.

„Ulaganje u mlade je ulaganje u bolju budućnost, a realizacija mjera iz Omladinske politke Republike Srpske znači da ćemo ulaganjem u zdravlje mladih u budućnosti imati manja ulaganja za liječenje, ulaganjem u kvalitetno obrazovanje ćemo proizvesti kadar koji će moći da odgovori i na nepredvidive promjene tržišta rada, ulaganjem u kvalitetan sadržaj za provođenje slobodnog vremena mladih uticaćemo na smanjenu stopu rizičnog ponašanja i kriminaliteta, a ulaganjem u darovite i talentovane mlade uticaćemo na razvoj pojedinaca koji će svojim idejama, izumima i djelima da doprinesu izgradnji našeg društva, progresu, prepoznavanju i očuvanju Republike Srpske“ je poruka koju je predsjednica Omladinskog savjeta Republike Srpske poručila poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Omladinski savjet Republike Srpske je kao legitimno predstavničko tijelo mladih u Republici Srpskoj učestovao u kompletnom procesu od samog početka, nastojeći da se zalaže za potrebe i ideje svih mladih širom Republike Srpske, te svakako će insistirati na implementaciji same strategije.

Omladinskisavjet.org

(Visited 154 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments