ABCD prava: Socijalna prava – prava nezaposlenih osoba

9 okt

Ostvarenje prava na socijalnu pomoć i efikasan sistem socijalne zaštite u velikoj je mjeri važno u svim društvima. U Bosni i Hercegovini, gdje veliki dio stanovništva živi u siromaštvu i suočava se sa socijalnim isključenjem, ova pitanja postaju još značajnija.Veoma značajna problem u okviru socijalnog osiguranja jeste i osiguranje nazaposlenih osoba.

Nadležnost u oblasti rada i zapošljavanja pripada entittetima. To ima za posljedicu da na nivou države ne postoji ili postoji vrlo mala nadležnost oko pitanja koja proizilaze iz sektora rada i zapošljavanja. Na nivou BiH postoji samo Agencija zarad i zapošljavanje čija je primarna funkcija koordinacija i međunarodno zastupanje. Agencija prikuplja podatke na međunarodnom tržištu i iste dostavlja entitetskim službama za zapošljavanje.

Na nivou Federacije Bosne iHercegovine imamo Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe zapošljavanja. Zakon koji reguliše ovu oblast u FBiH jeste Zakon o posredovanju  u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.  U Republici Srpskoj imamo Zavod za zapošljavanje RS, filijale i biroe za zapošljavanje, a validni zakon je Zakon o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. U Brčko Distrktu imamo Zavod za zapošljavanje BD, a ista oblast regulirana je Zakonom o zapošljavanju Brčko Distrkta BiH.

Ko se smatra nezaposlenim licem?

Nezaposlenim licem smatra se 1.Osoba sposobna za rad koja nije u radnom odnosu(starost od 15 do 65 godina) a koja: a) nema registrirano privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno ne ostvaruje dividendu po osnovu udjela u privrednom društvu ili drugom pravnom licu; b)nema registriran obrt; c) se ne bavi poljoprivrednom djelatnošću; d) nije uživalac penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju; e) nije redovan učenik ili student; f) ostvaruje prihod po bilo kom osnovu; g) aktivno traži zaposlenje. 2.Prijavljena kod nadležne službe zapošljavanja

Koja to prava nezaposlene osobe imaju?

Nezaposlene osobe imaju pravo na: 1. novčanu naknadu; 2.na zdravstvenu zaštitu; 3. penziono osiguranje. Također, svaka osoba  koja se prijavi službi za zapošljavanje  radi traženja zaposlenja ima pravo na informiranje  o mogućnostima i uvjetima  zapošljavanja, na posredovanje u zapošljavanju, na savjetovanje o izboru zanimanja i na stručno osposobljavanje i pripremu za zapošljavanje.

Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci. Visinu novčane naknade čini 40% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa nezaposlene osobe, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku.

Zdravstveno osiguranje nezaposlenoj osobi osigurava se u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju.

Penzijsko i invalidsko osiguranje osigurava se nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža do sticanja uvjeta za starosnu penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Da bi nezaposlena osoba ostvarila prava po ovom osnovu potrebno je da se registruju u nadležnu službu zapošljavanja uz prezentiranje sljedećih dokumenata:1.lična karta;2.radna knjižica; 3. dokaz o stručnoj spremi /stručnoj osposobljenosti;4. druge dokaze;5. dokaz o prestanku ugovora o radu ako je pojedinac bio u radnom odnosu  Prijavljivanje se vrši u službi za zapošljavanje  u mjestu prebivališta. Po prijavljivanju na evidenciju, nezaposlena osoba je obavezna  javljati se jedanput u 60 dana.

Statistički podaci:

Agencija za statistiku je objavila da je početak ove godine donio je porast broja nezaposlenih u Bosni i Hercegovini.

Prema podacima broj registriranih nezaposlenih osoba u januaru ove u odnosu na decembar prošle godine povećao se za 0,4 posto, a broj registriranih nezaposlenih žena povećao se za 0,1 posto.

U Bosni i Hercegovini u januaru su registrirane 511.922 nezaposlene osobe, a najveći broj od njih čine visokokvalificirani i kvalificirani radnici – 172.511. Slijede osobe sa srednjom stručnom spremom – 142.692 i nekvalificirani radnici – 137.469 prijavljenih nezaposlenih osoba.

Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja – 7.228, a slijede ih osobe s visokom školskom spremom – 41.879 (uključujući doktore nauka i magistre). S druge strane, u odnosu na decembar prošle godine broj zaposlenih osoba povećao za 1,6 posto, a broj zaposlenih žena za 1,8 posto.

Ako se želite više informisati o ekonomskim, socijalnim pravima unutar kojih je obrađeno i pravo nezaposlenih osoba, to možete učiniti na sljedećim linkovima:

  1. Ekonomska i socijalna prava, OSCE U BiH 
  2. Ekonomska i socijalna prava u BiH, Izvještaj, Gorana Mlinarević i Anđela Lalović, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu Fondacija Heinrich Böll, Ured u Sarajevu Sarajevo, 2010
  3. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 
  4. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti 
  5. Zakon o zapošljavanju Brčko Distrkta BiH

Autori teksta: Čolpa Adna i Najra Dević

(Visited 1.133 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments